Bradley Next Generation Washbar, CCS_Bradley-NextGenerationWashBar